من کی ام؟

اسم من الهه است. من و داریوش و دخترمان ترنج همراه با گربه‌هایمان مخمل و گبه در شهر لندن زندگی می‌کنیم.

چرا اسفند؟

من و ترنج هر دو متولد اسفندماه ایم، البته با سی و خرده‌ای سال فاصله.